Mae stiwdio ffilm a theledu newydd yn cael ei chynllunio yn Ynys Môn i fanteisio ar y nifer cynyddol o gynyrchiadau sy’n cael eu denu i’r lleoliadau godidog ar draws Gogledd Cymru.

Bydd Stiwdio Aria yn agor ar gyfer busnes ym mis Hydref 2022, lle bydd dau lwyfan stiwdio gwrthsain yn cynnig cyfanswm o 20,000 troedfedd sgwâr o ofod ffilmio.

Bydd Stiwdio Aria yn darparu gofod a chyfleusterau deniadol i gwmnïau cynhyrchu sydd wedi’u lleoli yn y rhanbarth, yn ogystal ag i gwmnïau eraill o fewn a thu allan i Gymru sy’n gweld cyfleoedd i ffilmio yn yr ardal.

Bydd yr adnodd stiwdio £1.6m, sydd wedi’i sefydlu gan Rondo Media a changen fasnachol S4C, S4C Digital Media Limited, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol, yn darparu cyfleoedd sylweddol ar gyfer denu buddsoddiad yn y sector creadigol i Ogledd Cymru.

Bydd Stiwdio Aria yn dod yn ganolbwynt ar gyfer datblygu talent a sgiliau gyda chynlluniau i ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gyfer gyrfaoedd yn y sector ffilm a theledu, gan weithio mewn partneriaeth â cholegau, prifysgolion ac asiantaethau hyfforddi cyfryngau ledled Cymru.

Y nod yw datblygu cyfleoedd gwaith llawrydd cynaliadwy ym maes cynhyrchu drama ar draws y sbectrwm cyfan – o drydanwyr, dylunwyr, peintwyr, adeiladu set i golur, gwisgoedd, goleuo, staff cynhyrchu creadigol, cyfarwyddwyr ac actorion ac unigolion ychwanegol.

Bydd y stiwdio yn darparu cyfleoedd cyflogaeth o ansawdd uchel yn yr ardal, gan ddarparu swyddi cynaliadwy i’r rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa o fewn y sector.

Bydd Stiwdio Aria yn cynorthwyo cynyrchiadau i anelu i fod yn amgylcheddol gynaliadwy drwy ddarparu myrdd o atebion i leihau’r ôl troed carbon yn ystod y broses cynhyrchu.

Bydd y buddsoddiad hefyd yn darparu cyfleoedd i fusnesau mewn sectorau eraill – darparwyr llety, bwytai ac arlwyo, sgaffaldiau, lleoliadau a chyfleusterau ailgylchu, i enwi dim ond rhai.

Dywedodd Gareth Williams, Prif Weithredwr Rondo Media “Bydd y buddsoddiad hwn yn hwb mawr i’r diwydiant yng Ngogledd Cymru.

“Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth cangen fasnachol S4C, Cymru Greadigol, Wales Screen, y Comisiwn Ffilmiau Prydeinig a Chyngor Sir Ynys Môn i alluogi’r datblygiad cyffrous hwn i ddwyn ffrwyth.

“Gyda chymaint o bwyslais ar sicrhau twf a buddsoddiad ar draws y diwydiannau creadigol, gwelwn gyfle gwirioneddol yma i greu cyfleuster newydd sbon a fydd yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth hir dymor cynaliadwy yn y Gogledd, gan adeiladu ar y sgiliau sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal.

“Edrychwn ymlaen at gydweithio ag ystod eang o bartneriaid i weld Stiwdio Aria yn ffynnu ac yn tyfu.”

Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Siân Doyle

“Mae creu cyfleoedd i feithrin talent yn y sector creadigol ar draws Cymru gyfan yn flaenoriaeth allweddol i S4C ac rydym wrth ein bodd yn cefnogi’r adnodd gwych hwn yn Ynys Môn.

“Mae gweithio mewn partneriaeth â Rondo Media a Cymru Greadigol ar y buddsoddiad pwysig hwn drwy SDML yn gyfle cyffrous i gefnogi economi Gogledd Cymru.

“Bydd y datblygiad hwn yn denu cynyrchiadau proffil uchel, ac edrychwn ymlaen at greu cyfleoedd yn lleol ac adeiladu ein presenoldeb hyd yn oed ymhellach yng Ngogledd Cymru.”

Dywedodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon,

“Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous iawn i Ynys Môn. Mae galw cynyddol am ofod stiwdio bwrpasol a bydd y cyfleuster yma yn rhoi gogledd Cymru ar y map, gan ddarparu gofod y mae mawr ei angen ar gyfer cynyrchiadau lleol a newydd.

“Bydd y stiwdio ffilm a theledu newydd yma yn dod â hwb economaidd enfawr i’r ynys, a dylid teimlo effaith hynny ar draws y gogledd i gyd.

“Rwy’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru yn partneru ag S4C ar y datblygiad cyffrous hwn.

“Mae’n enghraifft arall o sut rydym yn gweithio gyda’n gilydd i gefnogi’r diwydiant ledled Cymru.”

Am fwy o wybodaeth: https://ariafilmstudios.com