PENNAETH DATBLYGU RONDO MEDIA

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn egnïol, ymroddgar i reoli a meithrin pwll syniadau datblygu heb eu sgriptio ar gyfer ystod o ddarpar ddarlledwyr a phlatfformau.

Mae angerdd at gynnwys ffeithiol ac adloniant ffeithiol yn hanfodol. 

Mi fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gryf mewn tîm ac yn meddu ar allu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi timau cynhyrchu ledled y cwmni, a chydweithio’n agos gyda’r uwch dîm rheoli. 

Mae’n ofynnol fod gan y Pennaeth Datblygu ddealltwriaeth fanwl o gynnwys heb ei sgriptio sy’n apelio at gynulleidfaoedd a darlledwyr, yn ogystal ag ymrwymiad gwirioneddol i amrywiaeth a chynhwysiad. 

Mae’r rôl yn galw am sgiliau golygyddol cryf, sgiliau cyflwyno syniadau a chyfathrebu a chysylltiadau cadarn o fewn y sector darlledu.

Cyfrifoldebau’r Rôl

 • Arwain y broses o greu a chyflwyno syniadau gwreiddiol, uchelgeisiol a gafaelgar.
 • Arwain datblygiad pwll syniadau’r cwmni.
 • Dod o hyd i brosiectau newydd i’w hychwanegu at y pwll a chlustnodi cyfleoedd newydd mewn marchnadoedd cartref a rhyngwladol. 
 • Cydweithio’n agos gyda thimau cynhyrchu’r cwmni i ddatblygu fformatau a syniadau newydd ac ymateb i anghenion marchadoedd digidol cyfredol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg.
 • Darganfod a meithrin ystod amrywiol o dalent ar y sgrin a’r tu ôl i’r camera.
 • Paratoi a chyflwyno dogfennau cynigion i ddarlledwyr cartref, rhwydwaith a rhyngwladol. 
 • Meithrin perthynas gwaith gydag ystod o olygyddion comisiynu yn y DU ac yn rhyngwladol.
 • Rheoli perthynas gwaith gyda thalent creadigol craidd, comisiynwyr ac asiantiaid. 
 • Arwain cyfarfodydd creadigol a darparu adborth i syniadau a gynigir, yn ogystal â diweddaru cynnydd syniadau datblygu. 

Mi fydd yr Ymgeisydd Delfrydol yn …

 • Meddwl yn greadigol ac yn strategol a chynnig arweinyddiaeth sy’n ysbrydoli
 • Meddu ar arbenigedd wrth ddatblygu amrywiaeth o fformatau ffeithiol a/neu adloniant
 • Deall y prosesau comisiynu a datblygu yn llawn
 • Meddu ar brofiad o greu syniadau sydd wedi arwain at gomisiynau, a thystiolaeth o brofiad o redeg tîm llwyddiannus sydd wedi ennill comisiynau llwy
 • Meddu ar brofiad o berthynas gwaith a rheoli gyda thalent craidd ar y sgrin a’r tu ôl i’r camera
 • Parchu a deall cynulleidfaeoedd a’r ffordd mae eu hymgysylltiad â chynnwys yn newid
 • Meddu ar sgiliau cyflwyno syniadau arbennig, a phrofiad o ddefnyddio arddull gwahanol yn amodol ar ddiben y cynnig, gan gynnwys cynhyrchu pytiau  bachog neu ‘sizzle tapes’ i gomisiynwyr
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig cryf.

Mae meddu ar wybodaeth am lwyddiannau cynnwys cyfredol a phatrymau cyfoes sy’n boblogaidd gan gynulleidfaoedd yn bwysig.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol.

Yn ddelfrydol, mi fyddwch chi hefyd yn gyfarwydd â strwythurau a ffynonellau ariannu, a bydd gennych rywfaint o adnabyddiaeth o faterion cyfreithiol a chytundebol sy’n ymwneud â chomisiynu, opsiynu a thrwyddedu fformatau.

Anfonwch CV a llythyr sy’n manylu ar y rhesymau yr hoffech gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon at liz.lewis@rondomedia.co.uk erbyn 24/02/2023 

Hyd y cytundeb:    12 mis      

Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad  

AM RONDO MEDIA 

Mae Rondo Media yn un o gwmnïau cynhyrchu mwyaf Cymru. Mae’n cynhyrchu dros 400 awr o gynnwys bob blwyddyn, gan gynnwys arlwy poblogaidd chwaraeon, ffeithiol, adloniant, drama, cerddoriaeth a digwyddiadau. Mae’r ddarpariaeth yn amrywio o gyfresi sefydlog megis Sgorio, Rownd a Rownd a Dechrau Canu Dechrau Canmol i gyfresi ffeithiol a rhyngwladol sydd wedi ennill gwobrwyon; rhaglenni dogfen uchel eu clod megis Britannia’s Burning – Fire on the Bridge, Hillsborough: The Long Nightmare, Legends of Welsh  Sport: Neville Southall a Huw Edwards at 60, i ddigwyddiadau nodedig megis Cyngerdd Cymru Wcráin 2022 a chynhyrchu darpariaeth gartref gemau pêl-droed rhyngwladol Cymru. 

Mae gan grŵp Rondo Media swyddfeydd parhaol yng Nghaernarfon, Porthaethwy a Chaerdydd. Mae’r grŵp hefyd yn cynnwys cwmni cynhyrchu rhwydwaith arbenigol Yeti (un o gwmnïau Cronfa Dwf Channel 4) a’r cwmni arbenigol digidol a VR, Galactig. Yn 2022 lansiodd Rondo adnodd stiwdio ffilm a theledu newydd sbon – Stiwdios Aria yn Llangefni. 

Mae Rondo Media yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal, ac mae’n croesawu pobl â pherspectif amrywiol a phobl o gefndiroedd wedi’u tan-gynrychioli. Rydyn ni wedi ymwrwymo i adlewyrchu a chynrychioli cynhwysiad ac amrywiaeth yn ein holl weithgareddau. 

Swyddog Hyfforddiant a Datblygu

Prosiect cydweithredol rhwng 23 o bartneriaid yw Media Cymru. Ei nod yw troi sector y cyfryngau yng Nghaerdydd a’r brifddinas-ranbarth o’i chwmpas yn ganolfan byd-eang ar gyfer arloesedd yn y cyfryngau â ffocws ar dwf economaidd gwyrdd a theg. Fel rhan o becyn gwaith cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Media Cymru (i hwyluso amrywiaeth mewn cynhyrchu a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd), mae cwmnïau cynhyrchu Rondo Media a Boom Cymru wedi sefydlu prosiect cyffrous ar y cyd i fynd i’r afael â diffyg cyfleoedd i dalent o gymunedau economaidd gymdeithasol difantais yn y sector ffilm a theledu, gan ganolbwyntio yn bennaf ar rwystrau mynediad cymdeithasol ac economaidd. Y nod yw deall a herio’r rhwystrau i ymgysylltu, gan gynnig cyfleoedd gwaith i leisiau mentrus, newydd ymhle bynnag y maent, a chynyddu ystod cynrychiolaeth economaidd gymdeithasol o flaen y camera a’r tu ôl iddo. 

Cyfrifoldebau’r Rôl

 • Ymgysylltu â chymunedau economaidd gymdeithasol difantais lleol i ddod o hyd i dalent llawr gwlad (y Newydd-ddyfodiaid) i ymgymryd â chyfleoedd gwaith yn Rondo a Boom. 
 • Creu cyfleoedd i’r Newydd-ddyfodiaid gael blas ar fyd y gweithle ar gynyrchiadau proffesiynol gyda’r ddau gwmni. 
 • Creu a rheoli cynllun hyfforddiant a datblygu penodol i’r Newydd-ddyfodiaid.
 • Asesu’r dulliau mwyaf effeithlon o ymgysylltu ag ysgolion, colegau a’r sector ffilm a theledu i ddatblygu cyfleoedd gyrfa newydd.
 • Crynhoi canfyddiadau’r prosiect er mwyn eu rhannu yn eang a’u gweithredu ledled y diwydiant er mwyn cynyddu ystod amrywiaeth economaidd gymdeithasol yn y sector ffilm a theledu. 

Sgiliau

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau rhagorol wrth reoli prosiectau, profiad cadarn o ymgysylltu â chymunedau ac o arwain cynlluniau hyfforddiant a datblygu, yn ddefrydol o fewn y sector ffilm a theledu. 

Cyflog: £45,000 – £50,000 y flwyddyn pro rata ar gyfer gweithio 25 awr yr wythnos.

Rydym yn agored i drafod gweithio’n hyblyg. 

Rydym yn hapus i drafod gweithio hyblyg

Gallwch ymgeisio drwy anfon eich CV a llythyr cais at Liz.lewis@rondomedia.co.uk erbyn 12:00 dydd Llun y 6ed o Chwefror.

Mae Rondo a Boom yn gyflogwyr cyfle cyfartal, ac yn croesawu pobl â phersbectif amrywiol ac o gefndiroedd wedi’u tan-gynrychioli. Rydyn ni wedi ymrwymo i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU yn ein holl weithagreddau. 

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Rondo a Boom, a bydd y wybodaeth byddwch chi’n ei darparu’n cel ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018.

Byddwn yn cadw eich CV am chwe mis os na fyddwch yn gofyn i ni ei ddileu yn gynt na hynny. 

Rondo Media fydd y cyflgowr.

Mwy am Rondo Media, Boom Cymru a Media Cymru

Mae Rondo Media a Boom Cymru ymhlith y prif gwmnïau cynhyrchu annibynnol mwyaf yng Nghymru, ac mae’r ddau gwmni’n gynhyrchwyr gwobrwyedig, aml-genre sy’n creu cynnwys clyweledol i nifer o ddarlledwyr a phlatfformau, yn cynnwys S4C, Channel 4, y BBC, Channel 5, ITV a UKTV. Mae’r cwmnïau’n cyflogi cyfanswm o dros 400 aelod staff yng Nghymru, ac mae gan y ddau gwmni arbenigedd mewn creu cynnwys, cynhyrchu stiwdio, technoleg rithwir (VR), darlledu allanol, cynyrchiadau dwyieithog ac ôl-gynhyrchu arloesol. 

Cynllun arloesi gwerth £50m yw Media Cymru, wedi ei ariannu gan Gronfa Strength in Places (SIPF) y corff UK Research and Innovation (UKRI), Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Cymru Greadigol (Llywodraeth Cymru), y diwydiant ffilm a theledu a phartneriaid prifysgol. Prifysgol Caerdydd sy’n arwain y cynllun. Media Cymru sy’n tynnu ynghyd 23 o bartneriaid ym meysydd cynhyrchu’r cyfryngau, darlledu, technoleg, prifysgol ac arweinyddiaeth leol i sbarduno twf economaidd cynhwysol a chynaliadwy. 

Gallwch ymgeisio drwy anfon eich CV a llythyr cais at Liz.lewis@rondomedia.co.uk erbyn 12:00 dydd Llun y 6ed o Chwefror.

Mae Rondo a Boom yn gyflogwyr cyfle cyfartal, ac yn croesawu pobl â phersbectif amrywiol ac o gefndiroedd wedi’u tan-gynrychioli. Rydyn ni wedi ymrwymo i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU yn ein holl weithagreddau. 

Cynorthwy-ydd Cyllid dan hyfforddiant

Mae Rondo yn edrych am unigolyn brwdfrydig gyda phrofiad yn y maes cyllid neu ddiddordeb mawr i hyfforddi yn y maes hwn. Cyfle i ymuno a’r tîm bach sy’n cydlynu cyllid cynyrchiadau megis Rownd a Rownd, Sgorio, Cynefin, Pen Petrol a llu o rai eraill. Mae’n agoriad gwych i ddatblygu gyrfa mewn diwydiant cyffrous gan weithio ar bob math o gynnwys. Byddwch yn cydweithio ar bob cam o’r broses gynhyrchu rhaglenni, o greu cyllideb, gweinyddu’r gyllideb i baratoi adroddiadau yn ôl y galw.

Prif Ddyletswyddau:

 • Mewnbynnu anfonebion ar ran Rondo, Yeti ac Aria Studios.
 • Taliadau ac ymholiadau cyflenwyr 
 • Cysoni cyfrifon banc 
 • Delio gydag arian parod a chardiau credyd y cwmni   
 • Paratoi adroddiadau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw.

Bydd pecyn hyfforddi yn cael ei gynnig i’r unigolyn llwyddiannus.

Mae Rondo Media yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol.

(The above advert is for the post of Trainee Finance Assistant for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.)

Cytundeb: 12 mis

Lleoliad: Caernarfon

Cyflog: i’w drafod yn unol a phrofiad

Oriau gwaith: 0900 – 1700 Llun i Gwener Dyddiad cau: 03/02/2023

Dylid dychwelyd y ffurflen gais ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk

liz.lewis@rondomedia.co.uk