Rheolwr Cynhyrchu

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus i ymuno gyda thîm cynhyrchu cyfres Dechrau Canu, Dechrau Canmol. Mae’n fanteisiol bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad yn y maes o reoli a chydlynu cynyrchiadau a’u bod hefyd yn medru gweithio’n effeithiol a hyblyg fel aelod o dîm gan gyfrannu at weithgareddau’r gyfres a chynyrchiadau eraill y cwmni o bryd i’w gilydd. Mi fyddai’n fanteisiol hefyd bod ganddoch chi brofiad perthnasol ym maes rhaglenni cerddorol a ffeithiol.

Bydd disgwyl i’r person llwyddiannus:

 • Rheoli cyllideb y gyfres.
 • Trefnu cytundebau ar gyfer artistiaid, cyflwynwyr a chyfranwyr y gyfres.
 • Cydlynu cytundebau lleoliadau a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer unrhyw leoliadau ffilmio.
 • Bod yn gyfrifol am hurio a threfnu criwiau ffilmio.
 • Creu amserlenni ffilmio ac asesiadau risg ar gyfer pob diwrnod o ffilmio gan gynnwys Darllediadau Allanol.
 • Cydlynu ac amserlennu gwaith ôl-gynhyrchu a chyfleu’r gyfres.
 • Sicrhau bod anfonebion yn gywir ac yn cael eu talu ar amser.
 • Bod yn brif pwynt cyswllt ar gyfer gwaith papur sy’n ymwneud â thrwyddedau cerddorol ac unrhyw waith papur o ran cyfleu rhaglenni’r gyfres.
 • Bod yng ngofal yswiriant y cynhyrchiad gan sicrhau hefyd bod y cynhyrchiad yn gyfredol o ran unrhyw ganllawiau a pholisïau e.e. Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn Plant a pholisïau a chanllawiau Covid-19.
 • Cydweithio’n effeithiol gydag aelodau eraill y tim cynhyrchu ac hefyd gyda adran gyllid Rondo.

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae Rondo yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol.

(The above advert is for the post of Production Manager for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.)

Lleoliad: Caerdydd, gyda’r disgwyl i weithio ar leoliadau ledled Cymru a’r gallu hefyd i weithio’n hyblyg ac o gartref pe bai angen.

Cyflog: I’w drafod

Cytundeb: Blwyddyn i gychwyn

Oriau: 5 diwrnod yr wythnos (gall gynnwys gweithio ar benwythnosau yn achlysurol)

Dyddiad Cau: Medi 30ain 2021

Os ydych am wneud cais ar gyfer y swydd hwn anfonwch eich CV ynghyd â llythyr o ddiddordeb ar ebost os gwelwch yn dda at: liz.lewis@rondomedia.co.uk

Swyddog TG

Bydd prif ddyletswyddau’r swydd yn ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth, gweithredu cyfrifiaduron, cefnogaeth i ddefnyddwyr (caledwedd a meddalwedd) a rheoli data o fewn amgylchedd cynhyrchu cyfryngau. Gweithredu amryw o dasgau cymharol gymhleth sy’n ymwneud a thechnoleg gwybodaeth gan sicrhau gwasanaeth effeithiol. Rhoi cymorth i eraill i weithredu systemau caledwedd cyfrifiadurol, meddalwedd a systemau ymylol er mwyn sicrhau defnydd effeithiol.    Angen medru gweithio’n annibynnol, gan gymryd yr awenau pan fo angen.  Adrodd ar statws prosiectau a phroblemau technegol i’r Pennaeth. Cymryd penderfyniadau a chynnig datrysiad wrth weithredu prosesau, gan wybod pryd i gyfeirio unrhyw broblem i lefel uwch. Bydd hefyd angen cynnal a chadw ar offer cyfryngol fel camerâu, system gyfryngol ffeil wrth gefn ac unrhyw galedwedd perthnasol.  Byddwn yn cynnig pecyn hyfforddiant llawn.

Dyletswyddau :

 • Darparu cymorth i ddefnyddio technoleg gwybodaeth, caledwedd a meddalwedd mewn  amgylchedd aml blatfform 
 • Gosod cyfrifiaduron ac offer ategol, gan greu cyfrifon defnyddwyr.
 • Gosod a thrwsio meddalwedd, caledwedd ac offer ategol
 • Datrys problemau o fewn y canllawiau a/neu gyd weithio ac adrannau eraill fel bo’r angen.
 • Cynnal a chadw systemau, bas data a mewnrwyd Rondo.
 • Creu a chynhyrchu adroddiadau sylfaenol i’r rheolwr TG
 • Gofalu am galedwedd a gweithredu systemau ffrydio ar gyfer gweddarllediadau ar leoliad

Sgiliau a phrofiad: Gwybodaeth drylwyr o offer TG a’r gallu i gyfathrebu’n hyderus er mwyn darparu gwasanaeth mewn awyrgylch technegol.  Bydd angen meddu ar wybodaeth ar amrywiol galedwedd yn ogystal â meddalwedd, iaith rhaglennu, a systemau gweithredol yn ogystal â’r gallu naturiol i ddeall materion TG.

(The above advert is for the post of IT Assistant for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is desirable.)

Cyflog i’w drafod.

Cytundeb: 12 mis 

Lleoliad: Caernarfon

 Dyddiad cau:  Medi 27ain 2021

Dylid dychwelyd y ffurflen gais ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk